Integritetspolicy för islandprotravel.se

Islandprotravel.se insamlar vissa personuppgifter om sina användare.

Ägare och personuppgiftsansvarig

Island ProTravel Scan AB
Box 23006
104 35 Stockholm
Sverige

E-postadress till ägaren: info@islandprotravel.se

 

Vilken typ av uppgifter/data insamlar vi?

islandprotravel.se, inklusive tredje part, insamlar olika typer av uppgifter, t.ex. förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, könstillhörighet, företagsnamn, adress, land, postnummer, cookies, användardata och olika typer av uppgifter. Mer utförlig information om de olika typerna av uppgifter som insamlas ges i respektive avsnitt i den här integritetspolicyn eller i särskilda förklaringstexter som visas innan uppgifterna insamlas.

Personuppgifterna anges av användaren själv eller insamlas automatiskt när användaren är aktiv på islandprotravel.se (så kallade användardata).

Om inget annat anges är alla uppgifter som islandprotravel.se efterfrågar obligatoriska och helt nödvändiga för att islandprotravel.se ska kunna tillhandahålla sina tjänster. Om islandprotravel.se anger att en viss typ av personuppgift är frivillig att ange, kan användaren välja att inte lämna denna information utan att detta påverkar tjänstens tillgänglighet eller funktion.

Om du som användare är osäker på vilka personuppgifter som är obligatoriska är du mycket välkommen att vända dig till ägaren.

Alla cookies eller andra spårningsverktyg som används av islandprotravel.se eller ägare till tredjepartstjänster som används av islandprotravel.se, syftar, förutom till att tillhandahålla de tjänster som beställts av användaren, även till att uppfylla andra ändamål som beskrivs i detta dokument och i policyn för cookies, om sådan finns.

Användaren är ansvarig för alla tredjepartspersonuppgifter som inhämtas, publiceras eller delas via islandprotravel.se och bekräftar att denna tredje part samtycker till att uppgifterna tillhandahålls ägaren.

 

Metod och plats för bearbetning av personuppgifter

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att obehörig åtkomst, modifiering, otillåtet utlämnande eller obehörig förstöring av uppgifterna.

Vi bearbetar uppgifterna med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg och följer organisatoriska rutiner och metoder som är enbart används för de angivna ändamålen. Utöver ägaren kan i vissa fall även andra ansvariga personer ges åtkomst till personuppgifter. Det gäller företrädesvis personer som arbetar med driften av islandprotravel.se (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller involverade externa parter (som tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, brevbärare, hostingleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer), om nödvändigt, som personuppgiftsbiträde hos ägaren. Ägaren kan när som helst begära ut en uppdaterad lista över dessa parter.

 

Juridisk grund för bearbetningen

Ägaren har rätt att bearbeta en användares personuppgifter i följande fall

 • Användaren har lämnat sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Observera att viss lagstiftning tillåter ägaren att bearbeta personuppgifter tills användaren motsätter sig detta (”opt-out”). Ägaren behöver då inte ha stöd av samtycke eller i någon av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte om bearbetningen av personuppgifterna lyder under europeisk lagstiftning om personuppgiftsskydd;
 • tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändig för att ett avtal med användaren ska kunna fullföljas och/eller andra skyldigheter ska kunna uppfyllas innan avtalet ingås;
 • bearbetningen är nödvändig för att ägaren ska kunna uppfylla lagstadgade skyldigheter;
 • bearbetningen är kopplad till en arbetsuppgift som utförs i det allmännas intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av ägaren;
 • bearbetningen är nödvändig för ändamål som rör ägarens eller en tredje parts berättigade intressen.

Ägaren hjälper gärna till att tydliggöra den specifika rättsliga grunden som tillämpas på databearbetningen, och i synnerhet att klargöra huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett nödvändigt krav för att ingå ett avtal.

 

Plats

Personuppgifterna bearbetas på ägarens operativa avdelningar och på andra eventuella ställen där de parter som är involverade i bearbetningen befinner sig.

Beroende på var användaren befinner sig kan överföringen av personuppgifter innebära överföring av användarens uppgifter till ett annat land. För att få reda på mer om var överförda uppgifter bearbetas kan användaren läsa mer i avsnittet som innehåller närmare information om hur vi bearbetar personuppgifter.

Användaren har också rätt till information om den rättsliga grunden för överföring av uppgifter till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som lyder under offentlig nationell rätt eller har upprättats mellan två eller flera länder, t.ex. FN, och om säkerhetsåtgärder som vidtas av ägaren för att skydda användarens personuppgifter.

Om den här typen av överföring sker kan användaren ta del av mer information i relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att ställa frågor till ägaren via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet för kontakt.

 

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter bearbetas och lagras så länge detta är nödvändigt för de ändamål de insamlats för.

Det betyder att:

 • personuppgifter som insamlats i syfte att uppfylla ett avtal mellan ägaren och användaren kommer att lagras under hela giltighetstiden för avtalet.
 • personuppgifter som insamlats i syfte att beakta ägarens berättigade intressen kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla detta syfte. Användaren kan ta del av närmre information om ägarens berättigade intressen i relevanta avsnitt i detta dokument eller via kontakt med ägaren.

Ägaren kan ha rätt att lagra personuppgifter under en längre tidsperiod om användaren har lämnat sitt samtycke till detta och under förutsättning att detta samtycke inte återkallas. Vidare kan ägaren vara skyldig att lagra personuppgifter under en längre tidsperiod om detta krävs för att beakta en rättslig skyldighet eller om en myndighet begär detta.

När lagringstiden löper ut ska personuppgifterna raderas. Det innebär att det inte längre är möjligt att utöva rätten till utlämnande, radering eller rättelse av personuppgifterna samt rätten till dataportabilitet efter lagringstidens slut.

För vilka ändamål bearbetar vi personuppgifter?

Uppgifter om användaren insamlas för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster samt i syfte att kunna: kontakta användaren, möjliggöra interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, möjliggöra analys och reklam, visa innehåll från externa plattformar, vända sig till användare utifrån deras beteende och tillämpa remarketing, testa innehållets prestanda samt funktioner (A-/B-tester) och möjliggöra dataöverföring till länder utanför EU.

Användaren kan ta del av närmre information om dessa ändamål för bearbetning och om vilka specifika personuppgifter som används för varje enskilt ändamål i respektive avsnitt i detta dokument.

 

Detaljerad information om bearbetning av personuppgifter

Personuppgifterna insamlas för följande ändamål och för användning av följande tjänster:

 

Reklam

I och med denna tjänst kan användardata användas för kommunikation i reklamsyfte som visas i form av banners och annonser på islandprotravel.se, som eventuellt baserar sig på användarens intressen.

Det innebär inte att alla personuppgifter används för detta ändamål. Mer information om och villkor för användning går att läsa nedan.

Vissa av tjänsterna som listas nedan kan använda sig av cookies för att identifiera användaren, och av metoder för att rikta sig till användaren utifrån dennes beteende, t.ex. genom att visa reklam som är skräddarsydd efter användarens intressen och beteende, inklusive sådant som identifierats utanför islandprotravel.se. Läs mer om detta i de olika tjänsternas respektive integritetspolicyer.

Förutom möjligheten till opt-out som nedanstående tjänster erbjuder, kan användaren välja bort cookies kopplade till tredjepartstjänster. Detta kan göras på Network Advertising Initiatives opt-out-sida.

 

Direktreklam via e-post (islandprotravel.se)

Islandprotravel.se använder användardata för att göra användaren uppmärksam på tjänster och produkter som tillhandahålls av tredjepart eller frikopplat från produkten och tjänsten som tillhandahålls av islandprotravel.se.

Personuppgift som insamlas: e-postadress

 

Kontaktande av användare

Kontaktformulär (islandprotravel.se)

Genom att fylla i sina uppgifter i kontaktformuläret godkänner användaren att islandprotravel.se använder dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, erbjudanden eller andra typer av frågor enligt rubrikerna i formuläret.

Personuppgifter som insamlas är: förnamn, efternamn, företagsnamn, adress, postnummer, land, e-postadress, könstillhörighet och telefonnummer.

 

Telefonkontakt (islandprotravel.se)

Användare som har uppgett sitt telefonnummer kan kontaktas för kommersiella eller marknadsföringsmässiga ändamål kopplade till islandprotravel.se, eller för möjlighet att genomföra support.

Personuppgift som insamlas: telefonnummer

 

E-postlista eller nyhetsbrev (islandprotravel.se)

Om användaren anmäler sig till e-postlistan eller nyhetsbreven kommer användarens e-postadress att läggas till i listan över personer som får kontaktas via e-post med kommersiell eller reklamrelaterad information som rör islandprotravel.se. Din e-postadress kan också läggas till i denna lista om du registrerar dig på islandprotravel.se eller när du har gjort ett köp.

Personuppgifter som insamlas: cookies, e-postadress, förnamn och efternamn

 

Analysverktyg

Tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt hjälper ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och överblicka användarens beteende.

 

Facebook Ads konverteringsspårning (Facebook, Inc.)

Facebook Ads konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Facebook, Inc. Denna tjänst kopplar ihop data från Facebooks reklamnätverk med aktiviteter på islandprotravel.se.

Personuppgifter som insamlas: Cookies och användardata.

Plats för bearbetning: USA integritetspolicy.

 

Google Ads konverteringsspårning (Google Ireland Limited)

Google Ads konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Denna tjänst kopplar ihop data från Google Ads reklamnätverk med aktiviteter på islandprotravel.se.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: Irland - integritetspolicy, privacy shield participant

 

Google Analytics med anonymiserad IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”). Google använder insamlad data för att spåra och analysera användningen av islandprotravel.se för att ta fram rapporter för aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.

Google kan använda den insamlade datan för att kontextualisera och personanpassa reklamen på det egna reklamnätverket.

Denna integrering av Google Analytics anonymiserar din IP-adress. Det görs genom att användarens IP-adress förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller stater som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen skickas till en Google-server och förkortas inom USA.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: Irland – integritetspolicy

 

Mint Analytics (Shaun Inman)

Mint Analytics är en analystjänst som tillhandahålls av Shaun Inman.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy.

 

Överföring av data till land utan för EU

Ägaren tillåts bara att överföra personuppgifter som insamlats inom EU till tredjeland (dvs. vilket land som helst som inte är medlem i EU) om detta sker i enlighet med en specifik rättslig grund. Alla former av sådan dataöverföring tar utgångspunkt i en av de rättsliga grunder som beskrivs nedan.

Användaren kan kontakta ägaren för att få veta mer om vilken rättslig grund som tillämpas på en specifik tjänst.

 

Överföring av data till utlandet baserat på samtycke (islandprotravel.se)

Om det här är den rättsliga grunden får användarens personuppgifter endast överföras från EU till tredjeland om användaren har lämnat sitt uttryckliga samtycke till sådan överföring. Innan detta samtycke lämnas ska användaren ha fått information om risker som kan uppstå om det saknas beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder.

I detta fall ska ägaren informera användaren om detta och inhämta dennes uttryckliga samtycke via islandprotravel.se.

Personuppgifter som insamlas: olika typer av uppgifter

 

Överföring av data från EU och/eller Schweiz till USA baserat på skölden för skydd av privatlivet (islandprotravel.se)

Om det här är den rättsliga grunden sker överföringen av personuppgifter från EU eller Schweiz till USA i enlighet med skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA.

Personuppgifter överförs i synnerhet till tjänster som självcertifierar under skölden och garanterar därför en adekvat skyddsnivå för datan som överförs. Alla tjänster listas i respektive avsnitt i detta dokument, och de tjänster som efterlever skölden för skydd av privatlivet kan identifieras i respektive integritetspolicy, och eventuellt också specifikt i den officiella listan över sköldar för skydd av privatlivet. Skölden för skydd av privatlivet garanterar användarens rättigheter och återfinns i uppdaterad form på webbplatsen som drivs av USA:s handelsministerium.

Personuppgifter kan överföras från EU eller Schweiz till USA till tjänster som inte, eller inte längre, är en del av skölden, endast baserat på andra giltiga rättsliga grunder. Användaren kan fråga ägaren för att få reda på mer om sådana rättsliga grunder.

Personuppgifter som insamlas: olika typer av uppgifter

 

Annan rättslig grund för överföring av data till utlandet (islandprotravel.se)

Om ingen annan rättslig grund är tillämplig får personuppgifter endast överföras från EU till ett tredjeland om minst ett av följande villkor är uppfyllda:

 • överföringen är nödvändig för att fullfölja avtalet mellan användaren och ägaren eller för att vidta åtgärder på användarens begäran innan avtalets ingås;
 • överföringen är nödvändig för ett ingående eller fullföljande av avtal som ingåtts i användarens intresse mellan ägaren och en annan fysisk eller juridisk person;
 • överföringen är nödvändig med hänsyn till viktiga allmänintressen;
 • överföringen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • överföringen är nödvändig för att skydda viktiga intressen kopplade till den registrerade eller andra personer då den registrerade är fysiskt eller juridiskt förhindrad att lämna samtycke. I detta fall ska ägaren informera användaren om de rättsliga grunderna för överföringen via islandprotravel.se.

Personuppgifter som insamlas: olika typer av uppgifter

 

Överföring av data till länder som garanterar europeiska standarder (islandprotravel.se)

Om det här är den rättsliga grunden sker överföringen av personuppgifter från EU till tredjeland enligt adekvat skyddsnivå efter beslut fattat av Europeiska kommissionen. 

Europeiska kommissionen antar beslut om adekvat skyddsnivå för specifika länder i alla fall då det anses att det land som ska uppfylla och tillhandahålla standarder för skydd av personuppgifter ligger i nivå med den standard som anges i EU:s lagstiftning om dataskydd. Användaren kan tillgå en uppdaterad lista över alla fattade beslut om adekvat skyddsnivå på Europeiska kommissionens webbplats.

Personuppgifter som insamlas: olika typer av uppgifter

 

Överföring av data till utlandet baserat på standardavtalsklausuler (islandprotravel.se)

Om det här är den rättsliga grunden utförs överföringen av personuppgifter från EU till tredjeland av ägaren enligt ”standardavstalsklausuler” som tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

Detta betyder att mottagaren av datan har förbundit sig att bearbeta personuppgifterna i överensstämmelse med de personuppgiftsstandarder som föreskrivs av EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter. För närmre information ombeds användaren att kontakta ägaren via de kontaktuppgifter som återfinns i detta dokument.

Personuppgifter som insamlas: olika typer av uppgifter

 

Testning (A-/B-tester) av funktioner och innehållets prestanda

Tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt hjälper ägaren att spåra och analysera användarens respons på webbtrafik eller reaktion på ändringar i strukturen, texten eller andra komponenter på islandprotravel.se.

 

Google Website Optimizer (Google Ireland Limited)

Google Website Optimizer är en tjänst för A-/B-tester som tillhandahålls av Google Inc.

Google kan använda personuppgifterna för att kontextualisera och personanpassa reklamen på det egna reklamnätverket.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy, Irland - integritetspolicy.

Visning av innehåll från externa plattformar

Denna typ av tjänst gör att du kan se innehåll från externa plattformar direkt på sidorna på islandprotravel.se och interagera med dem.

Denna typ av tjänst kan dock insamla webbtrafikdata för de sidor där tjänsten är installerad även om användaren inte använder den.

 

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts tillhandahålls av Google Ireland Limited och är en tjänst för visualisering av typsnitt. Denna tjänst gör det möjligt för islandprotravel.se att inkorporera denna typ av innehåll på sina sidor.

Personuppgifter som insamlas: användardata och olika typer av data som anges i tjänstens integritetspolicy

Plats för bearbetning: Irland - integritetspolicy, privacy shield deltagare.

 

Google Maps widget (Google Ireland Limited)

Google Maps tillhandahålls av Google Inc. och är en tjänst som gör det möjligt för islandprotravel.se att inkorporera denna typ av innehåll på sina sidor.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: Irland - integritetspolicy.

 

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo tillhandahålls av Vimeo LLC och är en tjänst för visning av videoinnehåll som gör det möjligt för islandprotravel.se att inkorporera denna typ av innehåll på sina sidor.

USA – integritetspolicy

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

 

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube tillhandahålls av Google Inc. och är en tjänst för visning av videoinnehåll som gör det möjligt för islandprotravel.se att inkorporera denna typ av innehåll på sina sidor.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: USA – integritetspolicy, Irland - integritetspolicy, privacy shield deltagare

 

Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar

Denna typ av tjänst möjliggör interaktion med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt på islandprotravel.se.

Interaktion som sker eller information som erhålls på islandprotravel.se omfattas alltid av användarens integritetsinställningar för varje enskilt socialt nätverk.

Denna typ av tjänst kan dock insamla trafikdata för de sidor där tjänsten är installerad även om användaren inte använder den.

 

AddThis (Addthis Inc.)

AddThis tillhandahålls av Clearspring Technologies Inc. och är en tjänst som visar en widget som möjliggör interaktion med sociala nätverk och externa plattformar samt delning av innehåll från islandprotravel.se.

Beroende på konfiguration kan denna tjänst visa widgets som tillhör tredje part, exempelvis ledningen på de sociala nätverk där interaktionerna delas. I detta fall kommer även den tredje part som tillhandahåller widgeten att informeras om interaktionerna och användardatan på de sidor där denna tjänst är installerad.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: USA integritetspolicy.

 

Remarketing och annonsering till användare utifrån beteende

Denna typ av tjänst gör det möjligt för islandprotravel.se och deras partners att informera, förbättra och tillhandahålla reklam utifrån användarens senaste besök på islandprotravel.se.

Detta utförs genom spårning av användardata och genom användning av cookies, information som överförs till partners som ansvarar för remarketing och annonsering som baserar sig på användarens beteende.

Förutom möjligheten till opt out som nedanstående tjänster erbjuder, kan användaren välja bort cookies kopplade till tredjepartstjänster. Detta kan göras på Network Advertising Initiative opt-out page.

 

Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited.)

Google Ads Remarketing tillhandahålls av Google Ireland Limited och är en tjänst för remarketing och annonsering direkt till användaren utifrån dennes beteende. Denna tjänst kopplar ihop aktiviteterna på islandprotravel.se med  Google Ads reklamnätverk och dubbelklick-cookien.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: Irland – integritetspolicyOpt Out

 

Remarketing genom Google Analytics för annonsering (Google Ireland Limited)

Google Analytics för annonsering tillhandahålls av Google Ireland Limited och är en tjänst för remarketing och annonsering direkt till användaren utifrån dennes beteende. Denna tjänst kopplar ihop spårningsaktiviteterna som utförs av Google Analytics och deras cookies med Google Ads reklamnätverk och dubbelklick-cookien.

Personuppgifter som insamlas: cookies och användardata.

Plats för bearbetning: Irland – integritetspolicy, Opt Out, privacy shield deltagare

 

Ytterligare information om personuppgifter

LianaMailer – nyhetsbrev

Denna typ av tjänst gör det möjligt att hantera en databas med e-postkontakter för att kommunicera med användaren.

Dessa tjänster kan också insamla information om vilket datum och vilken tid användaren sett meddelandet samt när användaren interagerat med detta, t.ex. klickat på länkar inuti meddelandet.

LianaMailer (en produkt från Liana Technologies Oy)

LianaMailer tillhandahålls av Liana Technologies Oy, Kansankatu 53, 90100 Oulu, Finland, och är en tjänst för hantering av e-postadresser och utskick av meddelanden.

Personuppgifter som insamlas: e-postadress, förnamn (frivilligt), efternamn (frivilligt)

Plats för bearbetning: EU https://www.lianatech.com/privacy-claim.html

 

Vi skickar endast ut nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med marknadsföringsinformation (härefter ”nyhetsbrev”) om användaren har lämnat sitt samtycke till detta eller om det finns stöd i lagstiftningen. Förutsatt att innehållet i ett nyhetsbrev är konkret beskrivet ......... för användarens samtycke. Våra nyhetsbrev innehåller information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag och ibland även andra dotterföretag till Island ProTravel Group. Förutom Island Pro Travel är detta  NPT Norway ProTravel GmbH (DE), Island ProCruises GmbH (CH), Island ProFishing ehf. (IS), Island Tours AG (CH), ITG Island Tours GmbH, IPT Island ProTravel GmbH (CH), Island ProTravel Scan AB (SE), Island ProTravel ehf (IS)., Island ProTravel Danmark APS (DK) och Island ProTravel Norge AS (NO).

Dubbel opt-in och loggning: När du anmäler dig till våra nyhetsbrev gör du detta genom en så kallat dubbel opt-in-process. Efter att du anmält dig får du ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din anmälan. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna anmäla sig med en extern e-postadress. Anmälan till nyhetsbrevet loggas för att vi ska kunna bevisa att anmälningsprocessen har skett enligt lagstadgade krav. Detta inbegriper lagring av tidpunkten för både inloggning, bekräftelse och IP-adress. På samma sätt loggas även ändringar i dina data som lagras i leverantörens nyhetsbrevssystem.

Vår användning av leverantörer av nyhetsbrevssystem, implementering av statistiska undersökningar och analyser samt loggning av anmälningsprocessen baseras på våra berättigade intressen i överensstämmelse med artikel 6, paragraf 1, punkt f i GDPR. Vi strävar efter att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem som både tjänar våra affärsintressen och tillgodoser förväntningarna hos våra användare.

Avsluta prenumeration/återkalla samtycke - Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet, dvs. dra tillbaka ditt samtycke. Det innebär att ditt samtycke till frakt som utförs av leverantören av nyhetsbrevssystemet och statistiska analyser upphävs. Ett separat upphävande av frakt utförd av leverantören av nyhetsbrevssystemet eller statistisk utvärdering är tyvärr inte möjligt. En länk för att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet finns längst ned i varje nyhetsbrev. Om användaren bara har anmält sig nyhetsbrevet och avslutat denna prenumeration, raderas användarens personuppgifter.

 

Försäljning av produkter och tjänster online

Personuppgifterna som insamlas används för att tillhandahålla användaren tjänster eller för att sälja produkter, inklusive betalning och eventuell leverans.

De personuppgifter som insamlas för att betalningen ska kunna genomföras är kreditkort, bankkonto som används vid överföringen, eller andra eventuella betalningsmedel. Vilken typ av data som insamlas av islandprotravel.se beror på det aktuella betalningssystemet.

 

Tjänsten riktar sig inte till barn under 13 år

Användaren bekräftar att den är vuxen i enlighet med tillämplig lagstiftning. Barn får endast använda islandprotravel.se tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare. Personer under 13 år får under inga omständigheter använda islandprotravel.se.

 

Användarens rättigheter

Användaren kan utöva särskilda rättigheter kopplade till sina personuppgifter som ägaren bearbetar.

Användaren har i synnerhet rätt till följande:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användaren har rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke till bearbetning av sina personuppgifter.
 • Göra invändningar mot bearbetning av sina personuppgifter. Användaren har rätt att invända mot bearbetningen av sina personuppgifter om bearbetningen sker på annan rättslig grund än den samtycket avser. Ytterligare information finns i nedanstående avsnitt om detta.
 • Få tillgång till sina personuppgifter. Användaren har rätt att få veta vilka personuppgifter som bearbetas av ägaren, begära ut information om vissa aspekter av bearbetningen och begära ut en kopia på de personuppgifter som är föremål för bearbetning.
 • Verifiera och begära rättelse. Användaren har rätt att verifiera personuppgifternas korrekthet och att kräva att uppgifterna uppdateras eller rättas.
 • Begränsa bearbetningen av sina personuppgifter. Användaren har under vissa omständigheter rätt att begränsa bearbetningen av sina personuppgifter. I så fall kommer ägaren inte att bearbeta personuppgifterna för något annat ändamål än lagring.
 • Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användaren har under vissa omständigheter rätt kräva att ägaren raderar personuppgifterna.
 • Få sina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användaren har rätt att få ut sina personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan några hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att personuppgifterna bearbetas på automatiserad väg och att bearbetningen baseras på användarens samtycke, på ett avtal där användaren är ena parten eller på skyldigheter som föreligger före avtalets ingående.
 • Lämna in klagomål. Användaren har rätt lämna in klagomål hos en behörig dataskyddsmyndighet.

 

Information om rätten att invända mot bearbetning

I de fall då personuppgifterna bearbetas i det allmännas intresse, som ett led i myndighetsutövning som utförs av ägaren eller för ändamål som rör ägarens berättigade intressen, har användaren rätt att invända mot bearbetningen genom tillhandahålla en motivering med en beskrivning av sin situation för att rättfärdiga denna invändning.

Om bearbetningen däremot görs i direkt marknadsföringssyfte har användaren lov att när som helst motsätta sig bearbetning av personuppgifter utan att lämna någon motivering. För få reda på huruvida ägaren bearbetar personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte kan användaren läsa i relevanta avsnitt i detta dokument.

Så här utövar användaren sina rättigheter

Om användaren önskar utöva någon av sina rättigheter kan denne rikta en begäran direkt till ägaren via de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Det är kostnadsfritt att göra en sådan begäran, och den kommer att behandlas av ägaren så fort som möjligt och alltid inom en månad.

 

Policy för cookies

Islandprotravel.se använder cookies. Närmre information om cookies finns i Policyn för cookies.

 

Ytterligare information om insamling och bearbetning av personuppgifter

Juridiska processer

Ägaren har rätt att använda användarens personuppgifter för rättsliga ändamål i domstol eller en eventuell juridisk process till följd av otillåten användning av islandprotravel.se eller tillhörande tjänster.

Användaren förklarar sig införstådd med att ägaren kan vara skyldig att lämna ut personuppgifter på en myndighets begäran.

 

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom den information som ges i denna integritetspolicy kan islandprotravel.se förse användaren med kompletterande och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och bearbetning av personuppgifter på begäran.

 

Systemloggar och underhåll

I drift- och underhållssyfte kan islandprotravel.se eller tredjepartstjänster insamla filer som registrerar interaktion med islandprotravel.se (systemloggar) eller använda andra personuppgifter (exempelvis IP-adress) för detta ändamål.

 

Information som inte finns i denna policy

Användaren kan när som helst be ägaren om mer information angående insamling eller bearbetning av personuppgifter. Kontaktuppgifter för detta är angivna i början av detta dokument.

 

Så här hanteras begäran om ”Do Not Track”

Islandprotravel.se stödjer inte begäran om ”Do Not Track”.

Om du vill veta ifall någon av tredjepartstjänsterna stödjer din begäran om ”Do Not Track” kan du läsa deras integritetspolicyer.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att informera användaren på denna sida och eventuellt på islandprotravel.se och/eller – om det är tekniskt och juridiskt möjligt – att skicka ett meddelande till användaren via kontaktuppgifter som ägaren har tillgång till. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar denna sida ofta och då särskilt datum för senaste ändring, som anges längst ned. Om en användare motsätter sig någon av ändringarna i policyn måste användaren upphöra att använda denna applikation och kan begära att användaren tar bort personuppgifterna. Om inget annat anges gäller den då aktuella integritetspolicyn för alla personuppgifter som ägaren har om användaren.

 

Definitioner och rättslig grund

Personuppgifter (eller uppgifter/data)

All information som kan användas för att direkt, indirekt eller tillsammans med annan information – inklusive personligt ID-nummer – identifiera eller göra det möjligt att identifiera en fysisk person.

 

Användardata

Information som insamlas automatiskt genom islandprotravel.se (eller tredjepartstjänster som används på islandprotravel.se) är bl.a: IP-adresser eller domännamn för datorer som används vid besök på islandprotravel.se, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkt för förfrågan, metod som använts vid sändning av förfrågan till servern, storleken på filen som kommer tillbaka, numerisk kod som anger status för serverns svar (t.ex. om processen har slutförts eller det har uppstått ett fel), ursprungsland, egenskaper hos användarens webbläsare och operativsystem, olika typer av tidsinformation för varje besök (t.ex. hur mycket tid som tillbringats på varje sida inom applikationen) och information om hur användaren har navigerat inom applikationen, i synnerhet vilka sidor som besökts, och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

 

Användare

Den person som använder islandprotravel.se och som, om inget annat anges, är samma person som den registrerade.

 

Den registrerade

Den fysiska person som personuppgifterna refererar till

 

Personuppgiftsbiträde (eller datatillsynsman)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller organ som bearbetar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, så som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Personuppgiftsansvarig (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen med och metoderna för bearbetningen av personuppgifterna, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av islandprotravel.se. Den personuppgiftsansvarige är, om inte annat anges, ägaren av islandprotravel.se.

Islandprotravel.se (eller denna applikation)

Metoderna enligt vilka användarens personuppgifter insamlas och bearbetas.

 

Tjänst

Tjänsten som tillhandahålls av islandprotravel.se så som den är beskriven i de relativa villkoren (om sådana finns) på denna plats/applikation.

 

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges åsyftas med Europeiska unionen alltid samtliga stater som för närvarande är medlemmar i Europeiska unionen och i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Cookies

Liten fil med data som lagras på användarens enhet.

 

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats utifrån bestämmelser i flera olika lagstiftningar, inklusive artikel 13/14 i förordning (EU) nr 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy gäller enbart för islandprotravel.se om inget annat anges i detta dokument.