BESTÄLLNING AV RESA

Beställning av resa kan göras via www.islandprotravel.se, per post eller via telefon. Personen som beställer resan skall vara myndig. Om resan beställs utanför våra öppningstider, blir resan behandlad förstkommande arbetsdag. Orderbekräftelse, reseplan och faktura blir sänt till resenären med e-post. Beställningen är bindande för båda parterna när Island ProTravel mottar betalningen.  

UPPLYSNINGAR OM RESENÄREN

Resenären är ansvarig för att uppge korrekt namn. Namnet måste stämma överrens med namnet som är skrivet i passet. Du kan riskera att bli nekad att resa om namnet inte är stavat på samma sätt som i passet. (undantag är æ/ø/å/ä/ö, bindestreck och övriga tecken).

ADRESS OCH UPPLYSNINGAR OM LEVERANS

Island ProTravel sänder alla resedokument, resebekräftelser och fakturor per e-post. Det är därför väldigt viktigt att e-post adressen registreras korrekt vid beställning. Island ProTravel frånsäger sig allt ansvar om e-posten inte kommer fram pga. en av följande orsaker: 
- Du har uppgett fel e-post adress
- Du har en fire-wall eller spam-filter som blockerar leverans
- Din inbox är full
- Du har ändrat e-post adress, utan att ha informerat Island ProTravel om detta.

BESTÄLLNING AV RESA​​

När resan är betald sänder vi resedokument per e-post. Resedokumenten inneåller dokumentation på betalda varor och tjänster. Du måste visa fram resedokumenten på flygplatsen, utflykter och hotell tillsammans med giltigt pass eller identiteskort. 

Alla som befinner sig lagligt i Schengenområdet kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar de inre gränserna. Det gäller de med uppehållstillstånd och visum i ett Schengenland och även de som behöver visum. Resenären måste dock kunna visa pass eller indentiteskort, där nationaliteten framgår. Identitetskortet gäller för EU-medborgare. Det är ditt ansvar att kontrollera så att ditt pass eller identitetskort är giltigt. 

ORDERBEKRÄFTELSE, RESEPLAN OCH FAKTURA

När resan är beställd, oavsett om det är via websidor, telefon eller e-post, får du tillsänt resedokument och faktura per e-post. Det är ditt fulla ansvar att bekräfta att resedokumenten är i samsvar med beställningen. När fakturan är betald och Island ProTravel mottar betalning bekräftar du att resedokumenten stämmer med det som är beställt. Både bekräftelsen och fakturan innehåller resans detaljer (avresetidspunkt, ankomsttider, flightnummer, pris, överattning, utflykter etc.) 

Vi tar ingen serviceavgift för att boka en paketresa. Önskar du därmot att beställa en separat tjänst (utflykter, övernattningar, transport eller likn.) tillkommer det en serviceavgift på 100,-. Vid beställning av två eller fler tjänster av samma typ tillkommer det en avgift på 300,-.

Ett urval av utflykter på https://www.islandprotravel.se/ kan beställas och betalas omedelbart. Utflykter som beställs och betalas omedelbart på denna webbsidan behandlas av Kortaþjónustan hf. på vägnar av Island ProTravel Island ehf. (Ármuli 15, IS-108 Reykjavik), ett dotterföretag till Iceland ProTravel Group.

PASS, VISUM OCH VACCINATIONER

All information från Island ProTravel gäller för resande med svenskt pass. Det är resenärens ansvar att upplysa om han eller hon inte är svensk medborgare eller har dubbelt medborgarskap. Resenärer som har utländskt pass har själv ansvar för att sätta sig in i pass/visum och vaccinationsregler.
Om resenären har med sig medicin eller narkotiska preparat, måste det kunna visas fram ett läkarintyg. 

ÄNDRING AV RESA

Om det inte framkommer på fakturan, kan inte resan avbeställas efter att den är beställd. Island ProTravel vill ändå hjälpa dig så länge det är möjligt. En eventuell ändring medför en ändringsavgift på kr. 300,-. 

PRISÄNDRINGAR

Priserna baseras på gällande flyg- och hotellpriser, skatter, avgifter och valutakurser per beställningsdatum. Island ProTravel reserverar sig för eventuella prisökningar som eventuellt inträffar efter detta datum. Varsling om en eventuell prisökning skall Island ProTravel sända till resenären senast 20 dagar före avresa. Resenären skall varslas på en tydlig och förståeligt sätt. Det skall ges en god förklaring på varför det görs en prisökning samt en uträkning på prisökningen.  

AVBESTÄLLNING

Om det inte framgår något annat på fakturan, gäller följande regler: 
- Vid avbeställning av resa fram till 45 dagar före avresa, är depositum inte återbetalningsbar
- Vid avbeställning av resa 45-15 dagar före avresa, måste 85% av resan betalas
- Vid avbeställning efter detta, erläggs hela resans pris
- Vi vill göra dig uppmärksam på att vid vissa resor, kan speciella regler gälla

Om det inom 14 dagar före avresa, skulle inträffa krigssituationer, naturkatastrofer, dödliga infektionssjukdomar eller andra likartade katastofer, kan resan avbokas utan kostnad. Det krävs dock att de svenska myndigheterna (utrikesdepartementet, hälsovårdsmyndigheten och andra myndigheter) avråder från resor till området och att händelsen har inträffat efter bokningstillfället.

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING - GÄLLER ENBART FÖRE AVRESA

Avbeställningsförsäkring kan ge rätt till att avboka resan fram till avresa utan kostnad, vid uppvisande av läkarintyg. Avbeställningsförsäkringen måste tecknas samtidigt som du beställer resan och kan inte beställas eller avbeställas i efterhand. 

Avbeställnigsförsäkringen ger dig rätt till att avbeställa om du själv, närmaste familj (make, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar eller syskon) eller dem du reser med blir drabbade av sjukdom, olycka eller död. Den samma rätten till avbeställning gäller också vid plötsliga och allvarliga händeler som drabbar dig själv eller dem du reser med och som medför att det inte är rimligt att kräva du kan genomför resan. Sådana händelser kan vara brand- eller vattenskada på fast egendom eller liknande. Rätten till att avbeställa förutsätter att du inte kände till (eller borde inte ha känt till) omständigheter som för till att resan inte kan genomföras, eller att du inte är ansvarig för sådana händelser.

Priset på avbeställningsförsäkring är 10% av det totala priset för resan. 

RESEGARANTI - KAMMARKOLLEGIET

Island ProTravel är medlem av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ser till att du är säkrad för att få pengarna tillbaks om din paketresa blir avbokad pga. resebyråns konkurs. Paketresa = resa som innehåller två eller fler tjänster/produkter. För ytterligare information om paketresor se: "Resegaranti Kammarkollegiet".

STREJK

Island ProTravel agerar som agent för flygbolagen och det är flygbolagen som ansvarar för att transporten genomförs korrekt. Vid flygstrejk eller annan strejk som påverkar flygresan, kan resebyrån eller flygbolaget hjälpa till med att ändra beställningen. Emellertid kan detta endast göras då strejken är en realitet och endast enligt flygbolagets instruktioner. Väntas det en strejk som ännu inte startat, är det resenärens eget ansvar att omboka eller avboka biljetterna om så önskas.

FÖRSENINGAR

Resebyrån ansvarar inte för externa händelser eller incidenter som orsakas av tredje part som t.ex. förseningar på grund av väderförhållanden, bagage som inte kommer fram eller ändring i flygbolagets tidtabell osv. Vid sådana situationer skall resenären kontakta flygbolaget i fråga som ansvarar för transporten.

KLAGOMÅL

Island ProTravel har ansvaret för att resetjänsterna som ingår i paketresan utförs som avtalat. Vid eventuella fel eller problem på resan, kan resenären kräva hjälp, alternativa resetjänster, rabatter och ersättning (jfr. Kammarkollegiet).